Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2010 ως ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός φορέας με δράσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας, επιδιώκοντας να συμβάλλει στη δημιουργία μιας περισσότερο αλληλέγγυας κοινωνίας μέσα από διαδικασίες ανοικτού διαλόγου και συμμετοχής φορέων και φυσικών προσώπων.

Υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική επανένταξη ατόμων τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού.

Προωθεί και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ένταξης των οικονομικά αδυνάτων στην αγορά

εργασίας.Χορηγεί σημαντικό αριθμό Υποτροφιών Εκπαίδευσης σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αναγνωρισμένες επαγγελματικές Σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού παρέχοντας τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε άτομα που λόγωχαμηλών ή ανύπαρκτων εισοδημάτων αδυνατούν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

Συμμετέχει σε συνεργασία και με άλλους φορείς σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα με σκοπό τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη νέων πολιτικών απασχόλησης και επανένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

Συμβάλλει και υλοποιεί γενικότερες δράσεις που αφορούν θέματα υγείας, δημιουργώντας πρότυπες κοινωνικές δομές υγείας που αγγίζουν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και διενεργούμε εξειδικευμένες μελέτες σχετικές με τις κοινωνικές επενδύσεις και την αποτίμηση αυτών ως προς την παραγόμενη κοινωνική αξία με λογιστική αποτύπωση.